Applikazzjonijiet mill-Mellieha SC Football Nursery ghall-istagun 2011-2012

Il-Mellieha S.C. Football Nursery tilqa’ applikazzjonijiet godda ghall-istagun 2010/2011 minn tfal subien u bniet li twieldu bejn is-sena 2006 u s-sena 1996.

L-applikazzjonijiet jistghu isiru mill-genituri tat-tfal fil-Mellieha Sports Club, kull nhar ta’ Tnejn, l-Erbgha u l-Gimgha mill-5.30 sas-6.30 ta’ filghaxija, sa nhar is-Sibt 24 ta’ Settembru 2011.

Ikun hemm bzonn erba’ ritratti tal-passaport u certifikat originali tat-twelid mir-registru pubbliku. Hlas ta’ mizata ta’ € 135 ghal stagun shih (Ottubru – Mejju). It-tfal li se jinkitbu l-ewwel darba jinghataw ballun b’xejn mal-hlas tal-mizata.